Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1. Uslovi

Pristupanjem ovom veb-sajtu, vi se slažete da budete vezani uslovima korišćenja veb-sajta, svim važećim zakonima i propisima, i slažete se da ste odgovorni za poštovanje svih važećih lokalnih zakona.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim od ovih uslova, zabranjeno vam je da koristite ili pristupate ovom sajtu. Materijal koji sadrži ova veb stranica je zaštićen od strane važećih zakona o autorskim pravima i zaštitnim znakovima.

2. Dozvola korišćenja

Odboreno je da se privremeno preuzme jedna kopija materijala (informativnog ili softvera) na stranici Kursna-lista.rs samo za lično, nekomercijalno i privremeno pregledanje.

Ovo je odobrenje licence, a ne odobrenje za prenos naziva, i pod ovom licencom ne možete:

  • menjati ili kopirati materijale;
  • koristiti materijale u bilo koje reklamne svrhe, ili za bilo kakvo javno prikazivanje (komercijalno ili nekomercijalno);
  • pokušati rastavljanje ili obrnuti inžinjering bilo kog softvera koji se nalazi na stranici Kursna-lista.rs;
  • uklanjati bilo koje oznake autorskih prava ili druge oznake vlasništva sa materijala; ili
  • prebacivati materijale drugoj osobi ili ,,preslikavati’’ materijale na bilo kom drugom serveru.

Ova dozvola se automatski prekida ukoliko prekršite bilo koje od ovih ograničenja i mogu biti prekinute bilo kad od strane Kursna-lista.rs. Nakon prekdianja pregleda ovih materijala ili nakon prekidanja ove dozvole, morate uništiti bilo koji preuzeti materijal koji je u vašem posedu, bilo to u elektronskom ili štampanom formatu.

3. Odricanje

Materijali na veb-stranici Kursna-lista.rs su obezbeđeni ,,kao što jesu’’. Kursna-lista.rs ne garantuje za njih, izraženo ili podrazumljivo, i ovim ograničava odgovoronost ili demantuje sve ostale garancije, uključujući bez ograničenja, podrazumljive garancije ili uslove prodaje, pogodnosti za određenu svrhu, ili prekršaj intelektualnog vlasništva kao i bilo koji drugi prekršaj prava. Dalje, Kursna-lista.rs ne garantuje niti se predstavlja za bilo kakve probleme koji se tiču tačnosti, verovatnoće rezultata ili pouzdanosti korišćenja materijala na njegovoj internet veb-stranici ili materijalima na veb-stranicama koji su inače povezani sa ovim sajtom.

4. Ograničenja

Kursna-lista.rs ili njeni dobavljači ni u kom slučaju neće biti odgovorni za bilo koju štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitku podataka ili profita, ili zbog prekida posla), nastalu zbog korišćenja ili nesobosobnosti da se koriste materijali na internet sajtu Kursna-lista.rs, iako je stranica Kursna-lista.rs ili čak ovlaščeni predstavnik Kursna-lista.rs bio obavešten govornim ili pisanim putem o mogućnosti takve štete.

5. Revizija i štamparske greške

Materijali koji se pojavljuju na veb-stranici Kursna-lista.rs mogu uključivati tehničke, fotografske ili tipografske greške. Kursna-lista.rs ne garantuje da je bilo koji od materijala na ovom veb-sajtu tačan, kompletan ili trenutan. Kursna-lista.rs može menjati materijale koji se nalaze na veb-stranici u bilo kom trenutku bez obaveštenja. Međutim, Kursna-lista.rs se ne obavezuje da osvežava materijale.

6. Veze (Linkovi)

Veb-sajt Kursna-lista.rs nije pregledao sve sajtove koji su povezani s njim i nije odgovoran za sadržaj bilo kojih od tih sajtova. Ubrajanje bilo koje veze ne podrazumeva njeno odobrenje od strane veb-sajta Kursna-lista.rs. Korišćenje bilo kog od tih veb-sajtova je na korisnikovoj sopstvenoj odgovornosti.

7. Promene prava i uslova korišćenja veb-stranice

Kursna-lista.rs može ponovo pregledati uslove korišćenje ove veb-stranice u bilo koje vreme bez obaveštenja. Korišćenjem ovog sajta obavezujete se da budete vezani za tada trenutnu verziju ovih prava i uslova korišćenja.

Terms and Conditions of Use

1. Terms

By accessing this web site, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws.

If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

2. Use License

Permission is granted to temporarily download one copy of the materials (information or software) on Kursna-lista.rs's web site for personal, non-commercial transitory viewing only.

This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • modify or copy the materials;
  • use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  • attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Kursna-lista.rs's web site;
  • remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  • transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Kursna-lista.rs at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on Kursna-lista.rs's web site are provided "as is". Kursna-lista.rs makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Kursna-lista.rs does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall Kursna-lista.rs or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Kursna-lista.rs's Internet site, even if Kursna-lista.rs or a Kursna-lista.rs authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on Kursna-lista.rs's web site could include technical, typographical, or photographic errors. Kursna-lista.rs does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Kursna-lista.rs may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Kursna-lista.rs does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

Kursna-lista.rs has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Kursna-lista.rs of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

Kursna-lista.rs may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.